شرکت بافندگی فرش پردیس tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com 2018-12-14T09:54:12+01:00 mihanblog.com فرش پردیس آران 2016-01-04T19:10:16+01:00 2016-01-04T19:10:16+01:00 tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com/post/12 حمیدرضا موسایی ]]> طرح شاه پسند 2016-01-04T09:41:19+01:00 2016-01-04T09:41:19+01:00 tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com/post/11 حمیدرضا موسایی                                     طرح فرش شاه پسند  شانه500     ترکم _   رنگ سرمه ای- گردویی- آبی- لاکی       نوع طرح  کلاسیک    سایز 6,9,12متری       وزن 35,34کیلوگرم       نوع نخ پولی استر                                  
  طرح فرش شاه پسند 
شانه500  
  ترکم _
  رنگ سرمه ای- گردویی- آبی- لاکی    
  نوع طرح  کلاسیک 
  سایز 6,9,12متری    
  وزن 35,34کیلوگرم    
  نوع نخ پولی استر
]]>
طرح ترمه 2016-01-04T09:16:11+01:00 2016-01-04T09:16:11+01:00 tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com/post/9 حمیدرضا موسایی                                     طرح فرش ترمه  شانه500     ترکم _   رنگ لاکی -گردویی       نوع طرح  کلاسیک    سایز 6,9,12متری       وزن 35,34کیلوگرم       نوع نخ پولی استر                                 
  طرح فرش ترمه 
شانه500  
  ترکم _
  رنگ لاکی -گردویی    
  نوع طرح  کلاسیک 
  سایز 6,9,12متری    
  وزن 35,34کیلوگرم    
  نوع نخ پولی استر
]]>
طرح پارادایس 2016-01-04T08:56:11+01:00 2016-01-04T08:56:11+01:00 tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com/post/6 حمیدرضا موسایی                                         طرح فرش پارادایس  شانه500     ترکم _   رنگ سرمه ای -گردویی       نوع طرح  کلاسیک    سایز 6,9,12متری       وزن 35,34کیلوگرم       نوع نخ پولی استر

                                     
  طرح فرش پارادایس 
شانه500  
  ترکم _
  رنگ سرمه ای -گردویی    
  نوع طرح  کلاسیک 
  سایز 6,9,12متری    
  وزن 35,34کیلوگرم    
  نوع نخ پولی استر
]]>
فرش کرمان 2016-01-04T08:19:07+01:00 2016-01-04T08:19:07+01:00 tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com/post/5 حمیدرضا موسایی             توضیح                                          طرح فرش کرمان  شانه500     ترکم _   رنگ تک       نوع طرح  کلاسیک    سایز 6,9,12متری       وزن 35,34کیلوگرم       نوع

            توضیح
                                       
  طرح فرش کرمان 
شانه500  
  ترکم _
  رنگ تک    
  نوع طرح  کلاسیک 
  سایز 6,9,12متری    
  وزن 35,34کیلوگرم    
  نوع نخ پولی استر
]]>
فرش پردیس آران و بیدگل 2016-01-02T13:16:06+01:00 2016-01-02T13:16:06+01:00 tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com/post/3 حمیدرضا موسایی
]]>
فرش پردیس 2016-01-02T13:10:59+01:00 2016-01-02T13:10:59+01:00 tag:http://pardisfarsh.mihanblog.com/post/1 حمیدرضا موسایی بهترین فرش ها در بهترین نوع با انواع طرحها و نقشه های مختلف بهترین فرش ها در بهترین نوع با انواع طرحها و نقشه های مختلف]]>